Miljöpolicy för Bemannica

Företaget och dess anställda skall följa de lagar, föreskrifter och normer som finns för branschen. Vi har som mål att skapa ett förtroende hos våra kunder som grundar sig på uppfyllda förväntningar, hög kvalitet och ett utvecklat miljöarbete. När vi genomför inköp och bedriver vår verksamhet så väger miljötänkandet tungt. Vi tar stor hänsyn till vilka som bäst har utvecklat återvinningssystem, lätt hantering av restprodukter och ofarliga produkter för människor och natur. Vi fortsätter vårt arbete på dessa områden tillsammans med våra anställda. Företagsledningen är mycket medveten om sitt ansvar när det gäller miljöarbete och arbetar för att göra denna policy tillämpad i hela företaget.

Bemannica väljer att

 • Sträva efter att förebygga eller minska vår samlade miljöbelastning genom ett systematiskt miljöarbete.
 • Låta miljöhänsyn vägs in i alla våra beslut och bli en naturlig del i beslutsfattandet och i all verksamhet
 • Följa och vara uppdaterade på den för oss aktuella miljölagstiftningen
 • Sträva efter att påverka vår omvärld i riktning mot ökad miljöanpassning
 • Årligen utvärdera företagets miljöarbete
 • Uppmuntra och tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet i miljöfrågor.

Bemannicas miljöarbete och miljöanpassning ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. En handlingsplan upprättas för att arbeta aktivt med miljöfrågor.

Prioriterade områden är följande

 • Resepolicy
 • Sophantering och minimering av avfall
 • Inköp av förbrukningsmaterial och inventarier
 • Arbeta med att påverka våra medlemmar att göra miljövänliga val när det gäller hur man tar sig till vårt kontor och hur man kan minska miljöpåverkan när man är på vårt kontor.

Vad gör vi för miljön?

Det här är lite av det vi gör:

 • Använder elektroniska kontrakt för att minska pappersanvändningen.
 • Strävar mot att köpa ekologisk mat.
 • Bolagets bilpark utgörs av en miljöbil
 • Våra kontor är nybyggda och håller hög standard med avseende på energiklassning.
 • Försöker minska resvägen för konsulter.
 • Sköter många av våra möten digitalt eller över telefon, och minskar därmed behovet av resor.
 • Alla våra kunder är Ica-butiker och Ica är anslutna till Global Compact samt har ett mål att driva en klimat neutral verksamhet 2020.

Hur kommuniceras policyn?

Policyn kommuniceras externt via hemsidan och internt via hemsidan samt genom att alla får ett mail. Christian Eriksson

Miljöledningsansvarig