Kvalitetspolicy

Bemannica AB bemannar och rekrytera till ICA-butiker. Som bemanningsföretag tar vi ett stort ansvar för kvaliteten i våra leveranser. Vi vill alltid möta kunders och anställdas behov av en väl fungerande och hållbara tjänster.

Alla som arbetar i Bemannica AB och på våra arbetsplatser har ett ansvar i att följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Vi vill vara ICA-butikens första val gällande bemanning och rekrytering.

Våra kunder och anställdas behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. Som miniminivå följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och anställdas föränderliga behov.

Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, eventuella underentreprenörer, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Christian Eriksson

Kvalitetsansvarig