För dig som är kund till Bemannica AB

Dataskyddspolicy (Kund) 

För att kunna erbjuda dig som kund våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Bemannica vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, org. nr för enskild firma, fastighetsbeteckning, kundnummer och fotografier där personer går att känna igen.
Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. För juridiska personer är organisationsnumret inte en personuppgift. Uppgifter om anställda och styrelseledamöter är däremot personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är i princip all hantering av personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Bemannica AB, 556861-7616, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och hur samlar vi in den?

De personuppgifter vi samlar in kommer normalt direkt från dig eller generas i samband med att du använder våra tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta.

För dig som är kund är de typer av personuppgifter vi har samlat in kopplat till den tjänst vi utför, t.ex. namn, e-post, telefonnummer, ICA-butiksnamn.

Har du tagit kontakt med oss av någon annan anledning såsom begäran av offert för våra tjänster eller kontaktat någon av våra tjänstemän utan att vara kund, har vi endast den informationen som du lämnat vid din kontakt med oss.

Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

Hur kan vi komma att använda dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder i korthet att någon eller några av följande punkter måste vara uppfyllda för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig.

  1. Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (fullgörande av avtal).
  2. Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en för Bemannica AB rättslig förpliktelse (rättslig förpliktelse).
  3. Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning mellan Bemannicas berättigade intresse och din integritet (berättigat intresse).
  4. Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke).

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal.

Vi behandlar även personuppgifter för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Rättslig grund: fullgörande av avtal

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar även personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.
Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke

Direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan nås av marknadsföring via t.ex. telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Onlinebokning av personal

Vi behandlar personuppgifter i samband med bokning av personal på vår hemsida. Personuppgifterna som lagras är namn, telefonnummer och e-postadress i syfte att fullfölja beställning av uppdrag.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Kandidatbevakning

Vi behandlar personuppgifter i samband med inkommen beställning av sökuppdrag efter kandidater till kundens lediga tjänster. Personuppgifter som lagras är namn, telefonnummer och e-postadress i syfte att kunna skicka kandidatförslag och ha en kommunikation med kunden.

Rättslig grund: berättigat intresse eller samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Nedan följer några exempel på lagringstider inom Bemannica.

Kunddata

Vi sparar personuppgifter med koppling till våra kunduppdrag som längst i tio år efter avslutat ärende (för att kunna möta eventuella klagomål till dess preskriptionstiden har löpt ut).

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  1. Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).
  2. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är de statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) som vi är skyldiga att del uppgifter med enligt lag eller vid misstanke om brott.

När dina personuppgifter delas med en myndighet/ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den myndighetens/ det företagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.